CSR – Socialt ansvarstagande

Liksom de flesta företag i vår bransch så äger vi inte enbart egna fabriker som tillverkar de varor vi säljer. Därför är det viktigt att vi tar ansvar för att de anställda i de fabriker som vi anlitar och att de anställda får en rimlig lön och arbetar i en jämställd och säker miljö.

För den del av våra produkter som vi själva importerar från Asien har vi en Code of Conduct som våra leverantörer måste följa. Denna Code of conduct innehåller bland annat:

• Leverantörerna ska följa regler, lagar och konventioner (ILO, FN- konventionen och industristandarder).
• Barnarbete får inte förekomma
• Anställda ska ha rätt att organisera sig och att bli medlemmar i fackföreningar.
• Arbete får inte utföras ofrivilligt eller med tvång och arbetstiden får inte överstiga landets lagstadgade regler.
• De anställdas löner ska uppfylla landets lagstadgade minimilön
• Leverantören ska stödja mänskliga rättigheter och stävja diskriminering
• Leverantören ska ha en miljöpolicy och aktivt arbeta för att minska påverkan på miljön

I de fall där vi köper produkter från en svensk eller europeisk importör så ställer vi krav på att importören har ett fungerande och dokumenterat CSR-arbete. Leverantören ska på begäran kunna visa upp dokumentation som styrker ett aktivt CSR-arbete och hur de jobbar med sina fabriker för att säkerställa att deras CSR krav uppfylls.

 

CSR är en förkortning för Corporate Social Responsibility – som beskriver företagens samhällsansvar för sociala, etiska och miljömässiga aspekter.