Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy anger de grundläggande principer som styr hur vi agerar och den inställning vi har till vår verksamhet, för att den service vi ger vår kund ska uppfattas som den bästa på marknaden. Vi ska erbjuda kunden produkter som endast är av sådan kvalitet att de förtjänar och vinner kundens fulla förtroenden. Kvalitet skapar konkurrenskraft och lönsamhet och är därmed avgörande för vår långsiktiga förmåga till framgång.

 

För att förverkliga policyn bedrivs vår verksamhet enligt följande riktlinjer:

• Vi ska upprätthålla en aktiv dialog med våra kunder, leverantörer och sammanföra partners, så att vi tillsammans kan leva upp till våra gemensamma förväntningar.
• Vårt viktigaste mått på kvalité är kundernas tillfredsställelse med vår service.
• Vi sätter regelmässigt tydligt angivna mål och mäter vårt utfall. Rätt kvalité uppnås när vi uppfyller målen.
• Vi vet att kvalité är ett personligt ansvar och en uppgift för oss alla. Ständig förbättring är ett självklart arbetssätt hos Plastkort.nu.
• Varje medarbetare är en viktig länk i kedjan för att uppnå kvalitetsmålen. Vi ska leverera rätt kvalitet i rätt tid till våra kunder. Detta förutsätter att var och en känner till vilka krav som ställs på arbetsresultatet och aktivt verkar för att nå dessa. Grunden för detta är utbildning av alla medarbetare så att rätt kompetens upprätthålls för de arbetsuppgifter som han eller hon utför.
• Rätt kvalitet ger oss nöjda kunder. Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång. Genom att göra rätt från början i alla led behöver vi inte ”rätta” i efterhand. Med rätt kvalitet kan vi därmed hushålla bättre med våra resurser.

 

Gävle den 2023-03-27

Monica Lindberg
VD